当前位置:首页 > 博览 > 正文

补阙真言 jùzhùjùzhù

发布:2024-04-19 00:34:12 71


 1、补阙真言又称“补缺真言”。全名为“法华补阙真言”或“地藏菩萨补阙真言”,补阙,引申为弥补缺漏,补缺。

 2、真言原文:

 南谟喝啰怛那,哆啰夜耶。

 佉啰佉啰。俱住俱住。

 摩啰摩啰。虎啰,吽。贺贺,

 苏怛拏,吽。泼抹拏,娑婆诃。

 3、补阙真言注音:

 nā mó hē là dá nà,duō là yè yē。

 qié là qié là。jù zhù jù zhù。

 mó là mó là。hǔ là,hōng。hè hè,

 sū dá ná,hōng。pō mò ná,suō pó hē。相关推荐

分享到